Zhodnotitelův finanční plán ze dne 04.09.2017

Hlavním přínosem plánu je detailní vyobrazení Vaší finanční situace. Ve finančním plánu jsou příjmy, výdaje i majetek děleny do dvou skupin, na provozní a investiční. Toto rozdělení je pro přehlednost důležité. Provozem se rozumí vše, co vyděláváte a utrácíte podle toho, jaký je váš životní styl, jaké je Vaše zaměstnání a co spotřebováváte na svůj provoz. Investicemi se rozumí vše, co je spojeno s investováním, tj. Vaše pasivní příjmy (v našem plánu používáme termín investiční příjmy), nebo výdaje spojené s investováním.Finanční plán optimalizuje Vaše stávající finanční portfolio na nové finanční portfolio, které v sobě již může zahrnovat Vaše zadané cíle tak, aby bylo dosaženo správného vyvážení výnosu, rizika a likvidity.

1. Základní přehled

V první kapitole Vašeho finančního plánu naleznete nejdůležitější současné ukazatele Vašich financí. První tabulka udává jednoduchý obrázek o Vašich celkových příjmech a výdajích. Druhá tabulka zkoumá Váš celkový majetek a případné závazky.

Měsíční Roční
Příjmy celkem 29 500 Kč 354 000 Kč
Výdaje celkem 24 450 Kč 293 400 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 5 050 Kč 60 600 Kč
Majetek před odečtením závazků 3 818 000 Kč
Závazky 1 859 000 Kč
Čistý majetek 1 959 000 Kč

2. Současné příjmy a výdaje

Druhá kapitola přináší podrobný přehled o Vašich současných příjmech a výdajích. Příjmy a výdaje jsou rozděleny na příjmy a výdaje provozní a příjmy a výdaje investiční.

Měsíční Roční
Celkové příjmy 29 500 Kč 354 000 Kč
    Provozní příjmy 29 500 Kč 354 000 Kč
    Investiční příjmy 0 Kč 0 Kč
Celkové výdaje 24 450 Kč 293 400 Kč
    Provozní výdaje 22 450 Kč 269 400 Kč
    Investiční výdaje 2 000 Kč 24 000 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 5 050 Kč 60 600 Kč
Created with Highcharts 4.2.6 Celkové příjmy a výdaje - současné Výdaje Příjmy
Investiční
Provozní
Investiční
Provozní
Rozdíl
010k20k30k40k

2.1 Příjmy současné - detail

Celková výše Vašich měsíčních příjmů činí 29 500 Kč.

Provozní příjmy

Výše Vašich měsíčních provozních příjmů činí 29 500 Kč z celkových příjmů 29 500 Kč, což je 100% z celkových příjmů.

Provozní příjmy jsou především příjmy z Vaší mzdy, dávek a výživného, příjmy z podnikání určené ke spotřebě. Provozní příjmy jsou příjmy, které nepochází ze zhodnocování Vašeho majetku.

V následující tabulce naleznete strukturu Vašich provozních příjmů.

Provozní příjmy Měsíční Roční
Příjem ze závislé činnosti 29 500 Kč 354 000 Kč
Celkem 29 500 Kč 354 000 Kč

Investiční příjmy

Výše Vašich měsíčních investičních příjmů činí 0 Kč z celkových příjmů 29 500 Kč, což je 0% z celkových příjmů.

Investiční příjmy jsou Vaše příjmy z investic, které fyzicky plynou na Váš účet z těchto investičních nástrojů: pronájem z investičních nemovitostí, vyplácení dividend, výnosy z dluhopisů a příjmy z pohledávek. Nejedná se primárně o zhodnocení majetku, ale o aktivní investiční příjmy.

Zhodnocení majetku je pasivní zhodnocování Vašich stávajících finančních produktů, jako je například termínovaný vklad, stavební spoření nebo podílové listy. Vývoj hodnoty majetku uvidíte v následující kapitole, kde budou sečteny jak investiční příjmy, tak i zhodnocení majetku.

Příklad rozlišení mezi investičními příjmy a zhodnocením majetku: Z investiční nemovitosti, kterou pronajímáte, Vám plyne a) investiční příjem v podobě nájmu a b) případné zhodnocení tržní hodnoty nemovitosti.

Created with Highcharts 4.2.6 Rozložení současných příjmů Provozní příjmy: 100,0% Investiční příjmy: 0,0% Čistý příjem ze závislé činnosti: 100,0%

2.2 Výdaje současné - detail

Celková výše Vašich měsíčních výdajů činí 24 450 Kč

Provozní výdaje

Výše Vašich měsíčních provozních výdajů činí 22 450 Kč z celkových výdajů 24 450 Kč, což je 92% z celkových výdajů.

Provozní výdaje jsou výdaje na zajištění Vašeho provozu. Tyto výdaje zde dělíme do těchto tří skupin: výdaje na spotřebu, výdaje na pojištění a výdaje na splácení provozních závazků.

Provozní výdaje Měsíční Roční
Výdaje na spotřebu 15 700 Kč 188 400 Kč
Výdaje na pojištění 750 Kč 9 000 Kč
Výdaje na závazky provozní 6 000 Kč 72 000 Kč
Celkem 22 450 Kč 269 400 Kč

V grafu složení výdajů je zřejmé, které výdaje ve Vašem rozpočtu dominují.

Created with Highcharts 4.2.6 Složení současných výdajů Výdaje na bydlení Jídlo Dovolená Dopravní prostředky Dárky Krása a relaxace Oblečení Sport Kultura Vybavení Telefon Veřejná doprava Zábava Vzdělání
Roční výdaj
020k40k60k80k

Druhou skupinou provozních výdajů jsou výdaje na Vaše zajištění. Tyto výdaje jsou zobrazeny v tabulce.

Výdaje na pojištění Měsíční Roční
Pojištění majetku a odpovědnosti: byt 150 Kč 1 800 Kč
Pojištění dopravních prostředků: Pojištění auta 200 Kč 2 400 Kč
Životní pojištění - rizikové: Rizika 400 Kč 4 800 Kč
Celkem 750 Kč 9 000 Kč

Další skupinou provozních výdajů jsou výdaje na dluhy vzniklé v minulosti z důvodu spotřeby. Jejich složení zobrazuje tabulka výdajů na splácení provozních závazků.

Výdaje na závazky provozní Měsíční Roční
Hypoteční úvěr provozní: Hypoteční úvěr na byt 6 000 Kč 72 000 Kč
Celkem 6 000 Kč 72 000 Kč

Investiční výdaje

Výše Vašich měsíčních investičních výdajů činí 2 000 Kč z celkových výdajů 24 450 Kč, což je 8% z celkových výdajů.

Investiční výdaje jsou především výdaje na pořízení investičního majetku např. stavebního spoření, připojištění, akcií, dluhopisů, apod. Vynaložené investiční výdaje se následně projeví ve zhodnocení investičního majetku, případně v investičních příjmech.

Investiční výdaje jsou zobrazeny ve dvou kategoriích. První kategorií jsou pravidelné výdaje do investičních nástrojů. Druhou kategorií jsou pravidelné výdaje na splácení investičních závazků. Na tyto závazky je možné pohlížet jako na investici, a to buď do vzdělání anebo do investiční nemovitosti.

V níže uvedené tabulce je zobrazeno složení investičních výdajů na spoření se zobrazením očekávané úrokové sazby, rizika a likvidity.

Výdaje na investice Měsíční Roční Úroková sazba Riziko Likvidita Časový horizont produktu
Podílový fond: Akciový fond 2 000 Kč 24 000 Kč 6,00% 6 3 7
Celkem 2 000 Kč 24 000 Kč 6,00%

Úroková sazba udává, jak se budou peníze v daném finančním nástroji zhodnocovat. Produktům je přiřazována úroková sazba na základě zprůměrovaných úrokových sazeb skutečně dosažených předchozích letech.

Riziko vyjadřuje možnost poklesu peněz uložených v investici. Je vyjádřeno pro každý produkt na škále od jedné do sedmi. Jednička znamená nejbezpečnější typ produktu, sedm nerizikovější produkt.

Likvidita vyjadřuje rychlost přeměnit peníze uložené do produktů na fyzické peníze. Nula v tabulce výše označuje možnost přeměnit na peníze do dvou pracovních dnů. Jednička značí možnost přeměnit na peníze do jednoho měsíce bez rizika aktuální ztráty. Dvojka možnost přeměnit na peníze do jednoho měsíce s rizikem aktuální ztráty. Trojka možnost přeměnit finanční produkty na hotovost za dobu delší než jeden měsíc

Časový horizont produktu uvádí minimální dobu, po kterou je nutné finanční prostředky do produktu uložit. Kratší doba je spojena s rizikem poklesu nebo poplatků. Nejdelším horizontem je sedm let.

Created with Highcharts 4.2.6 Složení současných výdajů Provozní výdaje: 91,8% Investiční výdaje: 8,2% Spotřeba: 64,2% Pojištění: 3,1% Hypoteční úvěr na byt: 24,5% Akciový fond: 8,2%

2.3 Vývoj příjmů a výdajů

V následujícím grafu je zobrazeno, jak může vypadat vývoj Vašich příjmů a výdajů.

Created with Highcharts 4.2.6 Vývoj měsíčních příjmů a výdajů 9 / 2017 9 / 2019 9 / 2021 9 / 2023 9 / 2025 9 / 2027 9 / 2029 9 / 2031 9 / 2033 9 / 2035 9 / 2037 9 / 2039 9 / 2041 9 / 2043 9 / 2045
Investiční příjmy
Investiční výdaje
Provozní příjmy
Provozní výdaje
Příjmy
Výdaje
-10k010k20k30k40k
  1. Provozní příjmy by měly časem růst až do penze tím, jak bude růst Vaše mzda v závislosti na získané praxi a zkušenostem ve Vaší práci.
  2. Investiční příjmy by měly časem úměrně růst kumulací Vašeho majetku.
  3. Provozní výdaje by měly růst uměrně růstu Vašich příjmů.
  4. Investiční výdaje mohou růst s růstem příjmu.

3. Současný majetek

Třetí kapitola podrobně zobrazeje Váš současný majetek. Celkový majetek se skládá z majetku provozního a majetku investičního.

Zaokrouhlená částka Přesná částka Podíl závazků a čistého majetku
Majetek před odečtením závazků 3 818 000 Kč 3 818 000 Kč 100%
Provozní majetek před odečtením závazků 3 465 000 Kč 3 465 000 Kč
Investiční majetek před odečtením závazků 353 000 Kč 353 000 Kč
Závazky 1 859 000 Kč 1 859 050 Kč 49%
Provozní závazky 1 859 000 Kč 1 859 050 Kč
Investiční závazky 0 Kč 0 Kč
Čistý majetek 1 959 000 Kč 1 958 949 Kč 51%
Čistý provozní majetek 1 606 000 Kč 1 605 949 Kč
Čistý investiční majetek 353 000 Kč 353 000 Kč

Graf majetku ukazuje, jak moc je Váš celkový majetek zatížený závazky.

Created with Highcharts 4.2.6 Majetek a závazky Majetek vs zavazky
Závazky
Majetek
01M2M3M4M5M
Created with Highcharts 4.2.6 Provozní a investiční majetek Celkový majetek Závazky Čistý majetek
Investiční majetek
Provozní majetek
Investiční závazky
Provozní závazky
01M2M3M4M5M

Graf majetku a závazků ukazuje celkovou výši majetku před odečtením závazků.

3.1 Majetek (aktiva) současný - detail

Provozní majetek

Výše Vašeho provozního majetku činí 3 465 000 Kč z celkového majetku ve výši 3 818 000 Kč, což je 91% z celkového majetku.

Provozní majetek je majetek, který v prvé řadě využíváte na svůj provoz. Tento majetek může být jak finanční, tak nefinanční. Finanční provozní majetek je například průměrný zůstatek na Vašem běžném/spořicím účtu. Nefinanční provozní majetek je například vlastní nemovitost, kterou využíváte pro vlastní bydlení, automobil, který též používáte pro soukromé účely, a další.

V následujícím grafu a tabulce si můžete prohlédnout přesné složení provozního majetku, který Vám slouží ke spotřebě a jeho hodnota se zpravidla vyvíjí (zhodnocuje/znehodnocuje).

Složení provozního majetku Částka
Vlastní bydlení: Byt v Praze 3 000 000 Kč
Vybavení domácnosti: Hodnota věcí v mém bytu 250 000 Kč
Dopravní prostředek: Auto 200 000 Kč
Běžný účet/hotovost: Stav na účtě 15 000 Kč
Celkem 3 465 000 Kč
Created with Highcharts 4.2.6 Složení provozního majetku provozni majetek
Stav na účtě
Auto
Hodnota věcí v mém bytu
Byt v Praze
0250k500k750k1 000k1 250k1 500k1 750k2 000k2 250k2 500k2 750k3 000k3 250k3 500k3 750k

Investiční majetek

Výše Vašeho investičního majetku činí 353 000 Kč z celkového majetku ve výši 3 818 000 Kč, což je 9% z celkového majetku.

Investiční majetek je majetek, který primárně využíváte na svoje investice. Tento majetek se opět skládá jak z finančního, tak nefinančního majetku. Finanční investiční majetek jsou zpravidla bankovní produkty, jako například termínované vklady, podílové fondy, stavební spoření a další. Nefinanční investiční majetek jsou méně běžné produkty, jako je v prvé řadě investiční nemovitost, fyzické komodit (zlato...), podíl ve Vaší vlastní firmě nebo investice do umění.

V následující tabulce si můžete prohlédnout přesné složení investičního majetku, který slouží ke zhodnocování (růstu) Vašeho majetku a následnému plnění Vašich cílů.

Částka Roční přírůstek Úroková sazba/riziko/likvidita
Finanční investiční majetek 353 000 Kč 40 092 Kč 4,26% / 4,3 / 2,3
Podílový fond: Akciový fond 230 000 Kč 38 857 Kč 6,00% / 6 / 3
Spořící účet: Spořící účet s rezervou 123 000 Kč 1 235 Kč 1,00% / 1 / 1
Celkem 353 000 Kč 40 092 Kč 4,26% / 4,3 / 2,3
Created with Highcharts 4.2.6 Složení investičního majetku Finanční investiční majetek: 100,0% Nefinanční investiční majetek: 0,0% Akciový fond: 65,2% Spořící účet s rezervou: 34,8%
Created with Highcharts 4.2.6 % Složení investičního majetku Úroková sazba Riziko Horizont Likvidita
7% / 7
6% / 6
5% / 5
4% / 4 / 4
3% / 3 / 3 / 3
2% / 2 / 2 / 2
1% / 1 / 1 / 1
                    0
0102030405060708090100

3.2 Dluhy (závazky) současné - detail

Provozní závazky

Výše Vašich provozních závazků činí 1 859 050 Kč z celkových závazků ve výši 1 859 050 Kč, což je 100% z celkových závazků.

Provozní závazky jsou dluhy, které slouží primárně k pokrytí Vaší spotřeby a k pokrytí provozního majetku (aktiv). K těmto spotřebním závazkům patří například kontokorent, úvěr na kreditní kartě (po uplynutí bezúročného období) nebo různé spotřební úvěry. Tyto závazky jsou v rámci finanční zodpovědnosti jen těžko obhajitelné, proto Zhodnotitel v dalších kapitolách doporučuje tyto závazky nepoužívat nebo co nejdříve zrušit.

K dalším provozním závazkům patří například hypoteční úvěr na nemovitost, ve které bydlíte nebo úvěr na automobil, který využíváte pro vlastí potřebu.

V této souvislosti se často zmiňuje rozlišení na dobré a špatné dluhy. Typickým dobrým dluhem je například úvěr na bydlení. Dobrý dluh je tedy takový dluh, který je krytý majetkem (aktivem), jehož riziko znehodnocení je malé, resp jehož hodnota zpravidla neklesá.

Tyto prostředky pak můžete použít například na investice (které je možné zpravidla zhodnotit lépe, než za kolik je možné půjčit na bydlení), rezervu nebo k naplnění svých vlastních cílů.

Složení provozních závazků Částka
Hypoteční úvěr provozní: Hypoteční úvěr na byt Dobrý dluh 1 859 050 Kč
Celkem 1 859 050 Kč

Investiční závazky

Výše Vašich investičních závazků činí 0 Kč z celkových závazků ve výši 1 859 050 Kč, což je 0% z celkových závazků.

Investiční závazky jsou dluhy, které slouží primárně k pokrytí Vašich investic. Investicemi se v tomto případě rozumí především úvěr na nemovitost, ve které sami nebydlíte (ale zpravidla pronájímáte a zčásti si tento úvěr pokrýváte získaným pronájmem).

Created with Highcharts 4.2.6 Složení závazků Provozní závazky: 100,0% Investiční závazky: 0,0% Hypoteční úvěr na byt: 100,0%

3.3 Vývoj aktuálního majetku

Vývoj majetku je součet bilance mezi Vašimi příjmy a výdaji a tím, jak se z(ne)hodnocuje Váš majetek složený ze všech produktů, které vlastníte. Pokud je tedy bilance příjmů a výdajů kladná (tzn. Vaše příjmy jsou vyšší než Vaše výdaje), majetek se o tuto bilanci zvyšuje.

Každý investiční produkt ve Vašem majetku se úročí buď Vámi zadanou úrokovou sazbou, nebo úrokovou sazbou automaticky dopočítanou ke každému produktu dle průměru z českého finančního trhu.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je úročena úrokovou sazbou průměrného spořicího účtu na českém trhu.

Vývoj hodnoty majetku Rozdíl mezi příjmy a výdaji Naspořeno za rok Celkový majetek Závazky Čistý majetek
za 1 rok 5 050 Kč 24 000 Kč 3 908 642 Kč 1 798 037 Kč 2 110 604 Kč
za 2 roky 5 050 Kč 24 000 Kč 4 003 301 Kč 1 736 657 Kč 2 266 644 Kč
za 3 roky 5 050 Kč 24 000 Kč 4 102 135 Kč 1 674 907 Kč 2 427 227 Kč
za 5 let 5 050 Kč 24 000 Kč 4 313 007 Kč 1 550 291 Kč 2 762 716 Kč
za 10 let 5 050 Kč 24 000 Kč 4 926 377 Kč 1 232 131 Kč 3 694 246 Kč
za 20 let 5 050 Kč 24 000 Kč 6 633 157 Kč 566 454 Kč 6 066 703 Kč

Modrá křivka v následujícím grafu zobrazuje vývoj Vašeho aktuální majetku v budoucnu, pokud byste měli stále stejný rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Created with Highcharts 4.2.6 Vývoj aktuálního majetku 9 / 2017 9 / 2019 9 / 2021 9 / 2023 9 / 2025 9 / 2027 9 / 2029 9 / 2031 9 / 2033 9 / 2035 9 / 2037 9 / 2039 9 / 2041 9 / 2043 9 / 2045
Celkový majetek
Závazky
Čistý majetek
-2.5M02.5M5M7.5M10M

4. Cíle

Tato kapitola zkoumá možnosti dosažení Vašich cílů. V úvodní tabulce jsou seřazeny cíle podle Vámi požadovaných priorit. U každého cíle vidíte částku potřebnou k jeho dosažení a dále to, zda se pro daný cíl použijí již naspořené finance nebo peníze, které očekáváte v budoucnu. U každého cíle si můžete všimnout očekávaného zisku při řešení cíle. V následujících podkapitolách jsou cíle rozebrány detailně.

Cíl Potřebná částka Termín splnění Jednorázová částka Pravidelná částka Částka nad rámec Zisk
Bydlení: Srub v horách 550 000 Kč 5 / 2025 353 000 Kč 1 070 Kč 0 Kč 100 077 Kč 100%
Finanční hotovost - rezerva dlouhodobá: Na stáří 400 000 Kč 12 / 2029 0 Kč 1 858 Kč 0 Kč 128 821 Kč 100%
Vybavení: Kolo 55 000 Kč 4 / 2019 0 Kč 2 995 Kč 0 Kč 429 Kč 100%
Celkem 1 005 000 Kč 353 000 Kč 5 923 Kč 0 Kč 229 327 Kč 100%

Jednorázová částka v tabulce je součet všech částek, které je potřeba nyní vložit do jednorázových produktů, které se budou ideálně zhodnocovat tak, abyste na cíl mohli vložit co nejméně peněz s ohledem na optimální investiční trojúhelník - tj. výnos, riziko a likviditu.

Pravidelná částka v tabulce je součet všech částek, které je potřeba od nynějška začít vkládat do pravidelných produktů, které se budou ideálně zhodnocovat podobně jako jednorázově vložené částky.

Částka nad rámec v tabulce je částka, kterou byste museli od nynějška pravidelně ukládat do různých produktů, nicméně na to v tuto chvíli nemáte volné peněžní prostředky.

Zisk v tabulce je částka, kterou od nynějška do splnění cíle zhodnotíte tím, že dle doporučení vložíte do jednorázových a pravidelných produktů Vaše finanční prostředky.

4.1 Bydlení - Srub v horách

Celková potřeba částka 550 000 Kč Cíl splněn na Splněn 100%
K dosažení cíle je potřeba uložit jednorázově 353 000 Kč Zisk z cíle 100 077 Kč
K dosažení cíle je nutné pravidelně spořit měsíčně 1 070 Kč Průměrné roční zhodnocení 3,25%
Created with Highcharts 4.2.6 Srub v horách 9 / 2017 9 / 2019 9 / 2021 9 / 2023 9 / 2025 9 / 2027 9 / 2029 9 / 2031 9 / 2033 9 / 2035 9 / 2037 9 / 2039 9 / 2041 9 / 2043 9 / 2045
Vývoj dosažení cíle
400k600k800k300k500k700k900k

Následující tabulky zobrazují rozložení peněz určených k naplnění cíle v optimalizovaném stavu

Navrhované řešení cíle

Termínovaný vklad Zajištěný podílový fond Konzervativní podílový fond Vyvážený podílový fond Dynamický podílový fond
Vloženo Jednorázová částka 88 250 Kč 123 549 Kč 70 600 Kč 52 950 Kč 17 650 Kč
Pravidelná částka 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 070 Kč 0 Kč
Vybráno 95 279 Kč 144 006 Kč 92 293 Kč 192 011 Kč 27 927 Kč
Úroková sazba/riziko/likvidita 1,00% / 1 / 2 2,00% / 1 / 1 3,50% / 1 / 1 4,50% / 1 / 1 6,00% / 1 / 1

4.2 Finanční hotovost - rezerva dlouhodobá - Na stáří

Celková potřeba částka 400 000 Kč Cíl splněn na Splněn 100%
K dosažení cíle je potřeba uložit jednorázově 0 Kč Zisk z cíle 128 821 Kč
K dosažení cíle je nutné pravidelně spořit měsíčně 1 858 Kč Průměrné roční zhodnocení 7,70%
Created with Highcharts 4.2.6 Na stáří 9 / 2017 9 / 2019 9 / 2021 9 / 2023 9 / 2025 9 / 2027 9 / 2029 9 / 2031 9 / 2033 9 / 2035 9 / 2037 9 / 2039 9 / 2041 9 / 2043 9 / 2045
Vývoj dosažení cíle
01 000k200k400k600k800k

Následující tabulky zobrazují rozložení peněz určených k naplnění cíle v optimalizovaném stavu

Navrhované řešení cíle

Dynamický podílový fond
Vloženo Jednorázová částka 0 Kč
Pravidelná částka 1 858 Kč
Stav produktu k termínu 12 / 2029 401 947 Kč
Úroková sazba/riziko/likvidita 6,00% / 1 / 1

4.3 Vybavení - Kolo

Celková potřeba částka 55 000 Kč Cíl splněn na Splněn 100%
K dosažení cíle je potřeba uložit jednorázově 0 Kč Zisk z cíle 429 Kč
K dosažení cíle je nutné pravidelně spořit měsíčně 2 995 Kč Průměrné roční zhodnocení 0,95%
Created with Highcharts 4.2.6 Kolo 9 / 2017 9 / 2019 9 / 2021 9 / 2023 9 / 2025 9 / 2027 9 / 2029 9 / 2031 9 / 2033 9 / 2035 9 / 2037 9 / 2039 9 / 2041 9 / 2043 9 / 2045
Vývoj dosažení cíle
020k40k60k80k

Následující tabulky zobrazují rozložení peněz určených k naplnění cíle v optimalizovaném stavu

Navrhované řešení cíle

Spořící účet
Vloženo Jednorázová částka 0 Kč
Pravidelná částka 2 995 Kč
Vybráno 57 334 Kč
Úroková sazba/riziko/likvidita 1,00% / 1 / 1

4.4 Výsledné plnění Vašich cílů

Ukazatel Výsledek
Potřebná čáska 1 005 000 Kč
Dosažená částka na všechny cíle 1 010 798 Kč
Procento splnění všech cílů 101%
Zisk 229 327 Kč

5. Realizace

V předchozí kapitole jste se dozvěděli, jak si můžete splnit Vaše cíle. V této části se dozvíte konkrétní kroky nutné k realizaci plánu a naplnění cílů. V následujících tabulkách uvidíte, do jakých produktů je vhodné peníze vložit a naopak z jakých produktů peníze vybrat.

Při realizaci plánu je vhodné přihlédnout k nákladům spojeným se změnou stávajících produktů. Tyto náklady představují především poplatky za předčasné ukončení produktů. Na detailní informace se případně zeptejte Vašich poradců nebo finančních institucí.

Doporučené pohyby jednorázových produktů

Produkt Optimalizovaný Současný Nákup/prodej Částka
Podílový fond 0 Kč 230 000 Kč -230 000 Kč
Spořící účet 0 Kč 123 000 Kč -123 000 Kč
Dynamický podílový fond 17 650 Kč 0 Kč 17 650 Kč
Vyvážený podílový fond 52 950 Kč 0 Kč 52 950 Kč
Zajištěný podílový fond 123 550 Kč 0 Kč 123 550 Kč
Termínovaný vklad 88 250 Kč 0 Kč 88 250 Kč
Konzervativní podílový fond 70 600 Kč 0 Kč 70 600 Kč

Doporučené pohyby pravidelných produktů

Produkt Optimalizovaný Současný Nákup/prodej Částka
Podílový fond 0 Kč 2 000 Kč -2 000 Kč
Spořící účet 2 995 Kč 0 Kč 2 995 Kč
Dynamický podílový fond 2 422 Kč 0 Kč 2 422 Kč
Vyvážený podílový fond 1 070 Kč 0 Kč 1 070 Kč
Zajištěný podílový fond 563 Kč 0 Kč 563 Kč

Doplacení dluhů

Produkt Optimalizovaný Současný Nákup/prodej Částka
Hypoteční úvěr provozní 6 000 Kč 6 000 Kč 0 Kč

6. Optimální příjmy a výdaje

V minulé kapitole jste se dozvěděli, jaké kroky máte udělat pro to, abyste si splnili Vaše cíle. Tato kapitola detailně zobrazuje Vaše optimální příjmy a výdaje. Příjmy a výdaje jsou opět děleny na provozní (určeny na spotřebu) a investiční (určeny ke zhodnocení a zajištění budoucí spotřeby).

Následující tabulka neupravuje Vaše provozní příjmy a výdaje, naopak investiční příjmy a výdaje optimalizuje.

Optimalizovaný stav Aktuální stav
Měsíční Roční Měsíční Roční
Celkové příjmy 29 500 Kč 354 000 Kč 29 500 Kč 354 000 Kč
    Provozní příjmy 29 500 Kč 354 000 Kč 29 500 Kč 354 000 Kč
    Investiční příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Celkové výdaje 29 500 Kč 354 000 Kč 24 450 Kč 293 400 Kč
    Provozní výdaje 22 450 Kč 269 400 Kč 22 450 Kč 269 400 Kč
    Investiční výdaje 7 050 Kč 84 600 Kč 2 000 Kč 24 000 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 0 Kč 0 Kč 5 050 Kč 60 600 Kč
Created with Highcharts 4.2.6 Celkové příjmy a výdaje - optimalizované Výdaje Příjmy
Investiční
Provozní
Investiční
Provozní
Rozdíl
-10k010k20k30k40k

6.1 Příjmy optimalizované - detail

Celková výše Vašich optimalizovaných měsíčních příjmů činí 29 500 Kč.

Provozní příjmy

Provozní příjem Zhodnotitel nijak neoptimalizuje. Výše Vašich měsíčních provozních příjmů činí 29 500 Kč z celkových příjmů 29 500 Kč, což je 100% z celkových příjmů.

Zde je pro Váš přehled zobrazena tabulka z druhé kapitoly o složení Vašich provozních příjmů.

Provozní příjmy Měsíční Roční
Čistý příjem ze závislé činnosti 29 500 Kč 354 000 Kč
Celkem 29 500 Kč 354 000 Kč

Investiční příjmy optimalizované

Výše Vašich měsíčních investičních příjmů po optimalizaci činí 0 Kč z celkových příjmů 29 500 Kč, což je 0% z celkových příjmů.

6.2 Výdaje optimalizované - detail

Celková výše Vašich výdajů činí 29 500 Kč.

Následující podkapitoly zkoumají Vaše výdaje podrobněji s členěním na provozní a investiční.

Provozní výdaje

Provozní výdaje jsou výdaje určené na Vaši spotřebu (např. jídlo, oblečení), zábavu a život.

Výše Vašich měsíčních provozních výdajů činí 22 450 Kč z celkových výdajů 29 500 Kč, což je 76% z celkových výdajů.

Provozní výdaje můžete snadno ovlivnit. Důležité je najít vyvážený poměr mezi spotřebou a spořením. Spotřeba Vám přináší užitek a radost ze života. I v těchto výdajích lze najít možnosti, jak ušetřit nebo svůj užitek a radost ze života zvýšit. Pro správné nastavení provozních výdajů doporučujeme se nad výdaji zamyslet, zda je tento poměr vzhledem k maximálnímu užitku a Vaší spokojenosti vyvážený.

V optimalizovaných provozních výdajích se mohou lišit pouze provozní závazky. Pro pravidelné spotřební výdaje a výdaje na pojištění plán výdaje neoptimalizuje. Ve finančním plánu jsou v páté kapitole cílů navrhnuty částky na optimální pojištění, ale plán neřeší cenu těchto pojištění, protože se cena pojištění odvíjí na základě mnoha parametrů a u každé instituce je cena pojištění jiná.

Provozní výdaje Měsíční Roční
Výdaje na spotřebu 15 700 Kč 188 400 Kč
Výdaje na pojištění 750 Kč 9 000 Kč
Výdaje na závazky provozní 6 000 Kč 72 000 Kč
Celkem 22 450 Kč 269 400 Kč
Výdaje na závazky provozní Měsíční Roční
Hypoteční úvěr provozní: Hypoteční úvěr na byt 6 000 Kč 72 000 Kč
Celkem 6 000 Kč 72 000 Kč

Investiční výdaje

Investiční výdaje jsou výdaje, které nepotřebujete na spotřebu a použijete je ke zhodnocení, spoření, investicím. Z těch to zhodnocených peněz můžete v budoucnu uspokojit Vaše budoucí cíle.

Výše Vašich měsíčních investičních výdajů činí 7 050 Kč z celkových výdajů 29 500 Kč, což je 24% z celkových výdajů.

Investiční výdaje jsou dobré výdaje, protože tyto peníze primárně neutrácíte na Vaše spotřební cíle, ale zhodnocujete pro využití v budoucnu. Přispívají k růstu Vašeho majetku. Důležité je tyto výdaje vynakládat efektivním způsobem, aby se tyto peníze dokázali správně zhodnocovat s akceptovatelným rizikem a byly dostupné v okamžiku potřeby.

Investiční výdaje na spoření

Celkové měsíční spořící investiční výdaje činí 7 050 Kč.

Výdaje na investice Měsíční Roční Úroková sazba Riziko Likvidita Časový horizont produktu
Spořící účet: navrhovaný 2 874 Kč 34 488 Kč 1,00% 1 1 0
Dynamický podílový fond: navrhovaný 2 484 Kč 29 808 Kč 6,00% 6 3 7
Vyvážený podílový fond: navrhovaný 1 057 Kč 12 684 Kč 4,50% 5 3 4
Zajištěný podílový fond: navrhovaný 635 Kč 7 620 Kč 2,00% 2 3 5
Celkem 7 050 Kč 84 600 Kč 3,05%
Created with Highcharts 4.2.6 % Složení investičních výdajů z hlediska výnosu, rizika a likvidity Úroková sazba Riziko Horizont Likvidita Riziko 6 6% / 6: 35%
7% / 7
6% / 6
5% / 5
4% / 4 / 4
3% / 3 / 3 / 3
2% / 2 / 2 / 2
1% / 1 / 1 / 1
                    0
0102030405060708090100
Created with Highcharts 4.2.6 Složení optimalizovaných výdajů Provozní výdaje: 76,1% Investiční výdaje: 23,9% Spotřeba: 53,2% Pojištění: 2,5% Hypoteční úvěr na byt: 20,3% navrhovaný: 10,2% navrhovaný: 8,2% navrhovaný: 3,6% navrhovaný: 1,9% Provozní výdaje: 76,1% Výdaje: 22 450Kč

6.3 Vývoj příjmů a výdajů v čase

Graf zobrazuje modelový vývoj Vašich celkových příjmů a výdajů v čase.

V následujícím grafu je zobrazeno, jak budou vypadat příjmy a výdaje v čase. Je důležité mít přehled o tom, jakým směrem se budou Vaše příjmy a výdaje pohybovat

Created with Highcharts 4.2.6 Vývoj měsíčních příjmů a výdajů 9 / 2017 9 / 2019 9 / 2021 9 / 2023 9 / 2025 9 / 2027 9 / 2029 9 / 2031 9 / 2033 9 / 2035 9 / 2037 9 / 2039 9 / 2041 9 / 2043 9 / 2045
Investiční příjmy
Investiční výdaje
Provozní příjmy
Provozní výdaje
Příjmy
Výdaje
010k20k30k40k
  1. Provozní příjmy by měly časem růst až do penze tím, jak bude růst Vaše mzda v závislosti na získané praxi a zkušenostem ve Vaší práci.
  2. Investiční příjmy by měly časem růst kumulací Vašeho majetku.
  3. Provozní výdaje by měly růst uměrně růstu Vašich příjmů.
  4. Investiční výdaje mohou růst s růstem příjmu.

6.4 Zajištění proti výpadku příjmů

Zajištění příjmu lze řešit pro tři základní případy ztráty příjmu. Jedná se o případ krátkodobého výpadku příjmu, dlouhodobého výpadku příjmu a úplného výpadku příjmu (z důvodu úmrtí).

Zajištění proti krátkodobému výpadku příjmu

Do krátkodobého pojištění řadíme tělesné poškození úrazem nebo denní dávku za dobu nezbytného léčení úrazu a pobyt v nemocnici.

Krátkodobé pojištění je relativně drahé v porovnání s tím, kolik člověk může čerpat na plněních. Pokud má člověk větší šanci na plnění z tohoto pojištění, tak má i dražší cenu pojištění. Proto je lepší krátkodobé výpadky příjmu krýt formou krátkodobé rezervy nežli formou pojištění.

Pro zajištění krátkodobého výpadků je optimální mít na spořícím účtu krátkodobou rezervu v minimální výši 22 450 Kč. Tato částka odpovídá Vašim jednoměsíčním provozním výdajům.

Zajištění proti dlouhodobému výpadku příjmu

Dlouhodobá ztráta příjmu je největší riziko každého pracujícího člověka. V případě dlouhodobé nememoci pobírají pracující dva druhy příjmu od státu - invalidní důchod a nemocenskou denní dávku.

Požadovaná částka na minimální měsíční výdaje činí 21 700 Kč.

Nemocenská dávka není první tři dny vyplácena vůbec. Poté ji až do 15. dne vyplácí zaměstnavatel.

Až poté ji začne vyplácet stát, ve Vašem případě v měsíční výši [za den] 624 Kč
Aby byly zajištěny Vaše minimální výdaje ve výši [za den] 723 Kč
Kapitalové příjmy nezávislé na nemoci [za den] 0 Kč
Chybějící měsíční dávka [za den] 99 Kč
tak by bylo vhodné mít pojištěnou denní dávku při pracovní neschopnosti nastavenou na 99 Kč

Toto pojištění se vyplatí sjednat až od druhého nebo třetího měsíce, kdy je cena pojištění výrazně nižší, ale kryje dlouhodobý výpadek příjmu. Pro krátkodobé onemocnění doporučujeme použít vytvořenou rezervu.

Invalidita je českou správou sociální zabezpečení přiznaná snížená pracovní schopnost.

Tato snížená pracovní schopnost je odstupňována po procentech snížení pracovních schopností jedince.

1. stupeň znamená snížení pracovních schopnosti od 30 ti do 50 ti procent.

2. stupeň znamená snížení pracovních schopnosti od 50 ti do 70 ti procent.

3. stupeň znamená snížení pracovních schopnosti od 70 ti do 100 procent.

Aby byly Vaše minimální výdaje zajištěny i v případě invalidit, je třeba nastavit si své pojištění pro případ invalidity s lineárně klesající částkou. Následující tabulka zobrazuje příjem v případě invalidity od státu. V druhém sloupci je vidět, kolik peněz by Vám měsíčně scházelo k pokrytí nejnutnějších výdajů a ve třetím sloupci je vypočtena částka, která Vám dorovná patřičný příjem z komerčního pojištění v případě invalidity až do Vaší penze.

Modelace příjmu při invaliditě Možný invalidní důchod od státu Možný invalidní důchod a částečný příjem Potřebné vlastní zdroje měsíčně Nastavení pojistné částky v pojištění
1. stupeň invalidity 6 886 Kč 19 470 Kč 0 Kč 0 Kč
2. stupeň invalidity 9 109 Kč 11 682 Kč 909 Kč 326 331 Kč
3. stupeň invalidity 15 778 Kč 0 Kč 5 922 Kč 2 125 998 Kč

Pokud se bojíte nebo Vám hrozí úraz, je vhodné připojištění pro případ trvalých následků úrazu, které je obdobou invalidity. Plnění je pouze z úrazu, aniž by byl přiznán invalidiní důchod. Trvalé následky úrazu jsou levnější než invalidita a při větších problémech se vyplácí progresivně vyšší částky. V případě, že doporučované částky pro případ invalidity jsou moc vysoké, můžete kombinovat pojištění invalidity s trvalými následky úrazu, tak aby byla zachována potřebná částka pojištění, ale za levnější pojistné, tedy cenu pojištění.

Pokud máte v rodině závažné nemoci, tak se proti nim můžete rovněž připojistit a zajistit si tak peníze na léčení.

Zajištění proti úmrtí živitele domácnosti.

Pojištění pro případ úplného výpadku příjmu, na kterém jsou závislí jiní lidé, je důležité pojištění, které však zdaleka nepotřebuje každý. Smysl tohoto pojištění (pro případ úmrtí nebo invalidity) je v zajištění svých blízkých jednak v podobě zajištění pravidelného příjmu (vdovský nebo sirotčí důchod) a jednak v podobě splacení případných dluhů. Zajištění blízkých je částečně kryto státem zajištěným vdovským a sirotčím důchodem.

Potřebná částka k dozajištění příjmu Vašich blízkých se odvíjí od částky, kterou by v případě Vašeho úmrtí od státu a po jakou dobu dostávali. Na základě Vámi uvedených informací jsou níže vypočteny orientační výše důchodů od státu v případě Vašeho úmrtí pro Vaše blízké:

Potřeba příjmu (při úplném výpadku příjmů) 21 700 Kč na 0 měsíců
Rozdíl (potřebujete dorovnat připojištěním nebo jinak) 21 700 Kč na 0 měsíců
Doporučená částka pro případ smrti (včetně provozních závazků) 1 1 859 050 Kč
  1. Tato částka byla vypočtena jako rozdíl mezi skutečným příjmem a potřebou příjmu na x měsíců plus aktuální provozní závazky, které jsou potřeba doplatit

7. Optimální majetek

Tato kapitola, podobně jako ta předchozí, přináší Váš optimalizovaný stav, tentokrát majetku a závazku. Rozložení majetku v této kapitole v sobě zahrnuje řešení Vašich cílů a bere v úvahu optimální zhodnocení s ohledem na riziko a likviditu. Hlavní rozdíl mezi Vaším současným portfoliem rozložením majetku a tím navrhovaným poznáte především na budoucím vývoji majetku. Optimalizace se totiž neprojeví ihned, ale až budoucím vývojem, kdy zhodnocení majetku a plnění cílů bude znatelně lepší.

Přehled celkového majetku Optimalizovaný stav Současný stav
Čistý majetek 1 958 949 Kč 1 958 949 Kč
Čistý provozní majetek 1 605 949 Kč 1 605 949 Kč
Čistý investiční majetek 353 000 Kč 353 000 Kč
Majetek před odečtením závazků 3 818 000 Kč 3 818 000 Kč
Provozní majetek před odečtením závazků 3 465 000 Kč 3 465 000 Kč
Investiční majetek před odečtením závazků 353 000 Kč 353 000 Kč
Závazky 1 859 050 Kč 1 859 050 Kč
Provozní závazky 1 859 050 Kč 1 859 050 Kč
Investiční závazky 0 Kč 0 Kč

Graf majetku ukazuje, jak moc je Váš optimalizovaný majetek zatížený závazky.

Created with Highcharts 4.2.6 Majetek a závazky Majetek vs zavazky
Závazky
Majetek
01M2M3M4M5M
Created with Highcharts 4.2.6 Provozní a investiční majetek Celkový majetek Závazky Čistý majetek
Investiční majetek
Provozní majetek
Investiční závazky
Provozní závazky
01M2M3M4M5M

7.1 Majetek optimalizovaný - detail

Váš celkový majetek nyní číní 3 818 000 Kč. Toto číslo je stejné jako v kapitole současný majetek, nicméně strukturu majetku pro Vás Zhodnotitel optimalizuje.

Provozní majetek

Výše Vašeho provozního majetku činí 3 465 000 Kč z celkového majetku ve výši 3 818 000 Kč, což je 90,75% z celkového majetku.

Vzhledem k tomu, že Váš provozní majetek Zhodnotitel neoptimalizuje, přesné složení Vašeho stávajícího provozního majetku si můžete prohlédnout v kapitole 3.1.

Investiční majetek optimalizovaný

Výše Vašeho investičního majetku číní 353 000 Kč z celkového majetku ve výši 3 818 000 Kč, což je 9,25% z celkového majetku.

Na tomto místě Zhodnotitel optimalizuje Váš současný investiční majetek tak, abyste dosáhli co nejlepšího zhodnocení (potažmo dosažení Vašich zadaných cílů) s přihlédnutím na riziko a likviditu.

V následujícím grafu a tabulce si můžete prohlédnout přesné složení investičního majetku, který Vám slouží ke kumulaci financí.

Částka Roční přírůstek Úroková sazba/riziko/likvidita
Finanční investiční majetek 353 000 Kč 95 339 Kč 2,63% / 2,6 / 2,8
Zajištěný podílový fond: navrhovaný 123 549 Kč 10 184 Kč 2,00% / 2 / 3
Termínovaný vklad: navrhovaný 88 250 Kč 886 Kč 1,00% / 1 / 2
Konzervativní podílový fond: navrhovaný 70 600 Kč 2 511 Kč 3,50% / 3 / 3
Vyvážený podílový fond: navrhovaný 52 950 Kč 15 381 Kč 4,50% / 5 / 3
Dynamický podílový fond: navrhovaný 17 650 Kč 31 730 Kč 6,00% / 6 / 3
Celkem 353 000 Kč 95 339 Kč 2,63% / 2,6 / 2,8
Created with Highcharts 4.2.6 Investiční majetek optimalizovaný Finanční investiční majetek: 100,0% Nefinanční investiční majetek: 0,0% navrhovaný: 35,0% navrhovaný: 25,0% navrhovaný: 20,0% navrhovaný: 15,0% navrhovaný: 5,0% navrhovaný: 0,0%

Zhodnocení optimálního stavu jednorázových produktů

Následující graf zobrazuje zhodnocení u produktů zastoupených v optimálním finančním plánu.

Created with Highcharts 4.2.6 % Složení investičního majetku Úroková sazba Riziko Horizont Likvidita 3.0% 3% / 3 / 3 / 3: 20%
7% / 7
6% / 6
5% / 5
4% / 4 / 4
3% / 3 / 3 / 3
2% / 2 / 2 / 2
1% / 1 / 1 / 1
                    0
0102030405060708090100

7.2 Dluhy (závazky) optimalizované - detail

Vaše celkové závazky číní 1 859 050 Kč.

Provozní závazky

Vaše provozní závazky činí 1 859 050 Kč z celkových závazků 1 859 050 Kč, což je 100% z celkových závazků.

V následujícím grafu a tabulce si můžete prohlédnout přesné složení provozních závazků, které Vám slouží ke spotřebě.

Složení provozních závazků Optimalizovaný stav Současný stav
Zhodnocení dluhu Částka Částka
Hypoteční úvěr provozní: Hypoteční úvěr na byt Dobrý dluh 1 859 050 Kč Dobrý dluh 1 859 050 Kč
Celkem 1 859 050 Kč 1 859 050 Kč

Investiční závazky optimalizované

Vaše investiční závazky činí 0 Kč z celkových závazků 1 859 050 Kč, což je 0% z celkových závazků.

V následujícím grafu a tabulce si můžete prohlédnout přesné složení investičních závazků.

Created with Highcharts 4.2.6 Složení závazků Provozní závazky: 100,0% Investiční závazky: 0,0% Hypoteční úvěr na byt: 100,0%
Složení investičních závazků Optimalizovaný stav Současný stav
Zhodnocení dluhu Částka Zhodnocení dluhu Částka
Celkem 0 Kč 0 Kč

7.3 Vývoj majetku a závazků

Na tomto místě jsou zobrazeny vývoje Vašeho majetku optimalizovaného plánu.

Vývoj hodnoty majetku Rozdíl mezi příjmy a výdaji Naspořeno za rok Celkový majetek Závazky Čistý majetek
za 1 rok 0 Kč 84 612 Kč 3 963 882 Kč 1 798 037 Kč 2 165 844 Kč
za 2 roky 0 Kč 84 612 Kč 4 171 030 Kč 1 736 657 Kč 2 434 373 Kč
za 3 roky 0 Kč 84 612 Kč 4 324 631 Kč 1 674 907 Kč 2 649 723 Kč
za 5 let 0 Kč 84 612 Kč 4 647 980 Kč 1 550 291 Kč 3 097 688 Kč
za 10 let 0 Kč 84 612 Kč 6 137 987 Kč 1 232 131 Kč 4 905 856 Kč
za 20 let 0 Kč 84 612 Kč 8 649 060 Kč 566 454 Kč 8 082 606 Kč
Created with Highcharts 4.2.6 Vývoj hodnoty produktů v provozním majetku 9 / 2017 9 / 2019 9 / 2021 9 / 2023 9 / 2025 9 / 2027 9 / 2029 9 / 2031 9 / 2033 9 / 2035 9 / 2037 9 / 2039 9 / 2041 9 / 2043 9 / 2045
Byt v Praze
Hodnota věcí v mém bytu
Auto
Stav na účtě
Srub v horách
Kolo
02M4M6M1M3M5M
Created with Highcharts 4.2.6 Vývoj hodnoty produktů v investičním majetku 9 / 2017 9 / 2019 9 / 2021 9 / 2023 9 / 2025 9 / 2027 9 / 2029 9 / 2031 9 / 2033 9 / 2035 9 / 2037 9 / 2039 9 / 2041 9 / 2043 9 / 2045
Zajištěný podílový fond
Termínovaný vklad
Konzervativní podílový fond
Vyvážený podílový fond
Dynamický podílový fond
Spořící účet
0500k1 000k1 500k2 000k2 500k
Created with Highcharts 4.2.6 Vývoj čistého majetku a závazků 9 / 2017 9 / 2019 9 / 2021 9 / 2023 9 / 2025 9 / 2027 9 / 2029 9 / 2031 9 / 2033 9 / 2035 9 / 2037 9 / 2039 9 / 2041 9 / 2043 9 / 2045
Čistý majetek
Celkové závazky
Vývoj majetku
-5M05M10M15M
Created with Highcharts 4.2.6 Vývoje majetku a závazků po pěti letech Čistý provozní majetek Čistý investiční majetek Provozní závazky Investiční závazky Celkem
za 0 let
za 5 let
za 10 let
za 15 let
za 20 let
za 25 let
-2.5M02.5M5M7.5M10M12.5M
Created with Highcharts 4.2.6 Vývoj navrhovaného majetku s cílemi včetně budoucího majetku 9 / 2017 9 / 2018 9 / 2019 9 / 2020 9 / 2021 9 / 2022 9 / 2023 9 / 2024 9 / 2025 9 / 2026 9 / 2027 9 / 2028 9 / 2029 9 / 2030 9 / 2031 9 / 2032 9 / 2033 9 / 2034 9 / 2035 9 / 2036 9 / 2037 9 / 2038 9 / 2039 9 / 2040 9 / 2041 9 / 2042 9 / 2043 9 / 2044 9 / 2045 9 / 2046
Vývoj optimálního stavu
02.5M5M7.5M10M12.5M15M

8. Shrnutí

Poslední osmá kapitola shrnutí přináší celkový pohled na nejdůležitěší parametry optimalizovaného plánu.

Přehled Optimalizovaný stav Současný stav
Celkové příjmy 29 500 Kč 29 500 Kč
Celkové výdaje 29 500 Kč 24 450 Kč
Celkový majetek před odečtením závazků 3 818 000 Kč 3 818 000 Kč
Celkové závazky 1 859 050 Kč 1 859 050 Kč
Čistý celkový majetek 1 958 949 Kč 1 958 949 Kč
Created with Highcharts 4.2.6 Porovnání současného a optimálního vývoje 9 / 2017 9 / 2018 9 / 2019 9 / 2020 9 / 2021 9 / 2022 9 / 2023 9 / 2024 9 / 2025 9 / 2026 9 / 2027 9 / 2028 9 / 2029 9 / 2030 9 / 2031 9 / 2032 9 / 2033 9 / 2034 9 / 2035 9 / 2036 9 / 2037 9 / 2038 9 / 2039 9 / 2040 9 / 2041 9 / 2042 9 / 2043 9 / 2044 9 / 2045 9 / 2046
Vývoj optimálního stavu
Vývoj aktuálního majetku
02.5M5M7.5M10M12.5M15M

Jedná se o porovnání Vašeho aktuálního majetku bez investic do Vašich cílů s optimalizovaným majetkem, který již Vaše cíle reflektuje. Zpravidla by tedy tento vývoj optimalizovaného majetku měl být v průběhu času nižší než aktuální majetek bez cílů, což je ale správně, protože náš cíl není mít maximum peněz, ale splnění maximálního počtu cílů a radosti ze života.

Upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech použité v plánu slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů.
Hodnota majetku portfolia zobrazeného v plánu v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by klientovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v tomto plánu, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace