Zásady ochrany osobních údajů Zhodnotitele

Ochrana informací

1. Smluvní strany se zavazují, že informace předané druhou smluvní stranou využijí výlučně pro účely vyplývající z těchto VOP.

2. Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících 10 letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných (utajovaných) informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám.

3. Pro účely těchto VOP se důvěrnou informací rozumí data a Údaje vložené Uživatelem do Systému, obsah Smlouvy a Prováděcích dokumentů, stejně jako veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodních (zejména o těch skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství), technických a o praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané před nebo po uzavření Smlouvy, které smluvní strana získala během jednání s druhou stranou s výjimkou informací uvedených níže pod písmeny a), b), c):

a) informace, které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených v této smlouvě,

b) informace, které strana může zveřejnit, protože je vlastnila dříve, než jí je poskytla druhá strana a je schopna toto tvrzení prokázat,

c) informace, které strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána touto smlouvou a je schopna to nezpochybnitelně prokázat.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace