Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zhodnotitel s.r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zhodnotitel s.r.o. (dále jen „obchodní podmínky“ nebo také jen „VOP“) tvoří ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „NOZ“) nedílnou součást Smlouvy o užití Systému Zhodnotitel specifikované níže v těchto VOP.

Kdekoliv jsou v těchto VOP použity níže specifikované výrazy, odpovídá jejich význam popsané definici, nevyplývá-li z VOP něco jiného.

I. Definice

Pojmy používané v těchto VOP a uváděné s velkými počátečními písmeny mají význam definovaný níže:

„Ceník“ je dokument vydávaný Zhodnotitelem, který obsahuje cenu jednotlivých služeb Zhodnotitele poskytovaných prostřednictvím Systému Uživatelům. Zhodnotitel si vyhrazuje právo Ceník průběžně měnit. Odměna Zhodnotitele za služby poskytnuté Uživateli na základě konkrétní Smlouvy se řídí Ceníkem platným v době uzavření Smlouvy. Ceník nabývá platnosti zveřejněním na webových stránkách Zhodnotitele www.zhodnotitel.cz.

„Poradce“ je osobou odlišnou od Zhodnotitele, která zprostředkovává konkrétní finanční produkty.

„Smlouva“ (označovaná také „Smlouva o užití Systému Zhodnotitel“) je inominátní smlouva ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 NOZ uzavřená způsobem popsaným v těchto VOP mezi Uživatelem a Zhodnotitelem, jejímž účelem je umožnit za odměnu využití Systému Uživatelem.

„Smluvní strany“ jsou Uživatel a Zhodnotitel.

„Systém“ (označovaný také „Systém Zhodnotitel“) je soubor technických, organizačních a administrativních postupů provozovaný Zhodnotitelem, jehož smyslem je vyhodnocení a rozbor finanční situace Uživatele a návrh optimalizace finanční situace Uživatele.

„Uživatel“ je fyzická nebo právnická osoba využívající služby poskytované Zhodnotitelem.

„Finanční plán“ je informace získaná Uživatelem při využití Systému bez dalších návazných požadavků na Zhodnotitele.

„Zhodnotitel“ je obchodní společnost Zhodnotitel s.r.o., IČ: 03371450, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230903.

II. Popis systému

Popis systému

1. Smyslem činnosti Zhodnotitele je umožnit Uživatelům prostřednictvím Systému vyhodnotit si samostatně svou finanční situaci, navrhnout teoretické optimalizace finanční situace Uživatele a obdržet za tuto činnost od Uživatele odměnu. Cílem samotného Finančního plánu tak není doporučení konkrétního finančního produktu. Zhodnotitel v této souvislosti zdůrazňuje, že při rozboru finanční situace Uživatele a návrhu optimalizace finanční situace vychází Zhodnotitel z dat a údajů platných ke dni zpracování finančního plánu. Tyto data a údaje se mohou v průběhu času měnit a skutečný vývoj může být odlišný od situace popisované ve finančním plánu.

2. Zhodnotitel vychází v dobré víře z předpokladu správnosti a úplnosti Uživatelem zadaných dat a údajů do Systému. Zhodnotitel výslovně upozorňuje všechny Uživatele, že výstupy Systému vycházejí ve vztahu k Uživateli z Uživatelem zadaných dat a údajů.

3. Zhotovitel upozorňuje všechny Uživatele, že Systém není schopen zejména vyhodnotit všechny aspekty Uživatelovy ekonomické, právní a osobní situace. Výstupy Systému je proto nutno ve vztahu k Uživateli považovat nutně pouze za orientační, které mají za cíl pomoci Uživateli vyjasnit si jeho finanční možnosti a na jejich základě pak priority. Nelze očekávat, že Systém poskytne Uživateli vždy jednoznačně správné a jediné možné řešení; správnost výstupů Systému může být i podstatným způsobem ovlivněna nebo zkreslena zejména těmi aspekty Uživatelovy situace, které nejsou pokryty daty a údaji zadanými do Systému, a je ovlivněna rovněž subjektivními prvky na straně Uživatele (priority, preference, nefinanční aspekty Uživatelovy situace atd.).

4. Základní podmínkou pro používání Systému Uživatele je řádná a úplná registrace Uživatele způsobem specifikovaným na webových stránkách www. zhodnotitel.cz.

5. Ze všech výše uvedených důvodů Zhodnotitel neodpovídá a odpovídat nemůže za správnost a úplnost výstupů, závěrů či doporučení Systému ve vztahu k Uživateli a Uživatel tuto skutečnost výslovně bere na vědomí.

6. Zhodnotitel v žádném případě neodpovídá za činnost Poradců a nenese odpovědnost za jakoukoliv jimi způsobenou škodu.

7. Zhodnotitel odpovídá pouze za zaviněné porušení svých povinností; odpovědnost Zhodnotitele je tedy subjektivní a nikoliv objektivní. Zhodnotitel v žádném případě neodpovídá za jednání učiněná třetími osobami včetně těch, s nimiž je ve smluvním vztahu Zhodnotitel a nikoliv Uživatel.

Způsoby využití Systému

1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Zhodnotitel pomocí Systému zpracoval data a údaje vložené do Systému Uživatelem, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro splnění povinností Zhodnotitele vyplývajících ze Smlouvy.

2. Uživatel souhlasí s tím, aby nad rámec uvedený v odst. 1 využil Zhodnotitel data a údaje vložené do Systému Uživatelem v anonymizované podobě pro souhrnná data a analýzy prováděné Zhodnotitelem pro interní potřebu Zhodnotitele.

3. Uživatel se zavazuje poskytnout Zhodnotiteli součinnost nezbytnou k tomu, aby Zhodnotitel byl schopen prostřednictvím Systému poskytnout Uživateli Finanční plan.

4. Zhodnotiteli náleží odměna, jejíž výše a splatnost vyplývají z Ceníku. Zaplacení odměny je předpokladem využití Systému.

5. V případě, kdy z titulu porušení povinností Uživatele dojde na straně Zhodnotitele k majetkové újmě, která vyplývá z dalších smluvních vztahů uzavřených Zhodnotitelem v souvislosti s poskytovanou službou s třetími stranami, je Uživatel povinen Zhodnotiteli nahradit příslušné škody a vícenáklady.

III. Smlouva

Popis produktu

1. Uživatel zvolí z nabídky Zhodnotitele variantu Finančního plánu podle verze BASIC, STANDARD či PROFI.

2. V případě verze BASIC vloží Uživatel požadovaná data a údaje do Systému za účelem vyhotovení Finančního plánu. Zadaná data může Uživatel před jejich odesláním průběžně opravovat. Odesláním dat do Systému Zhodnotitele je smlouva uzavřena.

3. V případě verze BASIC Zhodnotitel Uživateli neprodleně potvrdí přijetí závazné objednávky zahrnující platební údaje a informace o Uživatelem vybrané variantě Finančního plánu. Po uhrazení odměny zašle Zhodnotitel bez zbytečného odkladu výstup na e-mailovou adresu sdělenou Uživatelem.

4. Uživatel tímto výslovně uděluje souhlas, aby ve smyslu ust. § 1823 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, začal Zhodnotitel s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Zhodnotitel současně Uživateli sděluje, že v takovém případě nemá právo odstoupit od smlouvy.

Trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu využití Systému Uživatelem.

2. Uživatel bere na vědomí, že může být kdykoliv Zhodnotitelem ze Systému vyřazen na základě jednostranného oznámení Zhodnotitele, zadá-li Uživatel do Systému nepravdivé informace nebo v případě jiného závažného narušení důvěry mezi Zhodnotitelem a Uživatelem. Vyřazení Uživatele ze Systému má účinky vypovězení smlouvy Zhodnotitelem s účinky k okamžiku odeslání oznámení Zhodnotitele podle předchozí věty. Výpovědní doba činí 15 dní; po tuto dobu není Zhodnotitel povinen vykonávat žádné úkony.

3. Případné vypovězení smlouvy se nedotýká nároků na odměnu, pokud na ni Zhodnotiteli do data vypovězení či odstoupení vzniknul nárok, a na nároky z titulu náhrady škody.

Doručování

1. Za adresu pro doručování písemností se považuje poštovní, emailová adresa, adresa (identifikátor) datové schránky či jiná adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně.

2. Za okamžik doručení písemnosti se považuje okamžik jejího převzetí adresátem, nestanoví-li tyto VOP jinak. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její doručení jinak úmyslně znemožní.Nebude-li jednoznačně prokázán opak, platí, že v případě pochybnostío doručení jakékoli písemnosti prostřednictvím doporučené pošty se považuje písemnost za doručenou třetím dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou řádně na adresu zhotovitele vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, považuje se den vrácení nedoručné písemnosti objednateli za den jejího doručení, i když se o ní adresát nedozvěděl.

3. Za okamžik doručení emailové zprávy nebo zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek se považuje okamžik, kdy odesílatel obdrží elektronické potvrzení o doručení zprávy. Nebude-li jednoznačně prokázán opak, platí, že v případě pochybností o doručení jakékoli emailové nebo datové zprávy se zpráva považuje za doručenou první den po jeho odeslání na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Jestliže odesílatel obdrží oznámení o nemožnosti doručit řádně odeslanou a adresovanou emailovou, datovou či faxovou zprávu, považuje se den oznámení o nedoručitelnosti poskytovateli za den doručení zprávy, i když se o obsahu zprávy adresát nedozvěděl.

IV. Práva a povinnosti stran

Povinnosti Uživatele

1. Uživatel prohlašuje, že veškerá jím vložená data jsou správná, přesná a aktuální. Uživatel prohlašuje, že za něj jedná osoba oprávněná uzavřít Smlouvu, tedy statutární orgán či zmocněnec, kterým nic nebrání v uzavření Smlouvy. Uživatel je povinen po celou dobu účinnosti Smlouvy zajistit a nese výlučnou odpovědnost za to, aby jakákoliv právní jednání byla činěna vždy osobou oprávněnou zastupovat Uživatele.

2. Uživatel je povinen za užití Systému zaplatit Zhodnotiteli cenu vyplývající z Ceníku.

3. Uživatel je povinen kontrolovat obsah veškerých dokumentů a na případné chyby bezodkladně upozornit Zhodnotitele.

4. Uživatel je povinen nahradit veškerou škodu, která vznikne Zhodnotiteli v důsledku porušení pravdivosti prohlášení a povinností Uživatele.

5. Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje a nese plnou odpovědnost za zneužití těchto údajů a případné škody vzniklé jiným Uživatelům, Provozovateli či třetím osobám.

6. Uživatel je povinen respektovat autorská práva Zhodnotitele a informace uvedené ve finančním plánu není oprávněn užívat jinak než pro svoji osobní potřebu a žádným způsobem není oprávněn tyto informace zveřejňovat bez předchozího souhlasu Zhodnotitele.

Povinnosti Zhodnotitele

1. Zhodnotitel je povinen zaslat Uživateli bez zbytečného odkladu po uhrazení odměny dle Ceníku Finanční plán.

2. Zhodnotitel je povinen jednat v souladu s těmito VOP a při zpracování Finančního plánu je povinen vycházet z Uživatelem zadaných dat a údajů.

Zpracování osobních údajů

1. Uživatel bere na vědomí, že pro zajištění funkčnosti Systému je nezbytné, aby Zhodnotitel zpracovával a spravoval ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. osobní údaje Uživatelů. Uživatel výslovně dobrovolně souhlasí s tím, aby Zhodnotitel jeho osobní údaje za uvedeným účelem zpracovával a spravoval, a to po dobu trvání registrace Uživatele v Systému a po dobu následujících pěti let. Takto zpracovávané informace mohou být Zhodnotitelem využity jen v rozsahu vyplývajícím z Části V. “Způsoby využití Systému” těchto VOP.

Ochrana informací

1. Smluvní strany se zavazují, že informace předané druhou smluvní stranou využijí výlučně pro účely vyplývající z těchto VOP.

2. Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících 10 letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných (utajovaných) informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám.

3. Pro účely těchto VOP se důvěrnou informací rozumí data a Údaje vložené Uživatelem do Systému, obsah Smlouvy a Prováděcích dokumentů, stejně jako veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodních (zejména o těch skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství), technických a o praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané před nebo po uzavření Smlouvy, které smluvní strana získala během jednání s druhou stranou s výjimkou informací uvedených níže pod písmeny a), b), c):

a) informace, které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených v této smlouvě,

b) informace, které strana může zveřejnit, protože je vlastnila dříve, než jí je poskytla druhá strana a je schopna toto tvrzení prokázat,

c) informace, které strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána touto smlouvou a je schopna to nezpochybnitelně prokázat.

V. Společná a závěrečná ustanovení

1. Jestliže se jakékoliv ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude se takový účinek vztahovat na dotčené ustanovení pouze v rozsahu takové neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti, bez toho, že by byla zrušena platnost ostatních ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení platným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl smluvních stran nebyl takovou změnou dotčen nebo byl dotčen v co nejmenší míře.

2. Smlouva se řídí českým právem.

3. Uživatel prohlašuje, že si tyto VOP řádně přečetl, považuje je za srozumitelné a v celém rozsahu akceptovatelné a přiměřené.

V Praze, dne 1. září 2016

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace